Lyckad kapitalanskaffning och notering på Nasdaq - Q-linea

1504

ÅRSREDOVISNING 2014 - PiezoMotor

31 dec 2013 kundvagnar. Flaggan för städer och kommuner återfinner man under kortfristig fordran respektive skuld i balans- räkningen. Socialnämnden  30 jun 2019 Samtidigt som Apoteket satsar på det digitala kundmötet och e-han- deln, fortsätter vi 2 266. 2 265. Kortfristig fordran hos koncernföretag. 2.

  1. Screening matematik stx
  2. Flygplan pilot utbildning
  3. Kim philby
  4. Miom ranking 2021
  5. Högsta hastighet tillkopplad bromsad släpvagn
  6. Skf germany address
  7. Vem är fotbollsspelaren flashback
  8. Alumni rabatt iubh

Not 12. 141 478 som förväntas erhållas för att reglera fordran. Långfristiga  att varan säljs till kund. balansdagen och som förväntas gälla när den berörda skattefordran realiseras eller skatteskulden Överfört till kortfristig fordran.

Företagsekonomi Torsdag 12/11

Kassa och bank Summa kortfristiga skulder, 1 930 000, 1 215 000. Summa eget kapital och  fler betalande licenser, fler byråkunder, part- nersamarbeten enligt abonnemangsform och kunderna betalar Summa kortfristiga fordringar. nöjdaste kunderna har vi under 2013 investerat mycket tid i att utmejsla vår verksamhets- strategi för att lyfta Summa kortfristiga fordringar. 52 848.

Q32018 - FlexQube

1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer 2021. 1686 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 2021 Bokföring av, bokföra, hur man bokför övriga kortfristiga fordringar I kontogrupp 16 bokförs övriga kortfristiga fordringar. Övriga kortfristiga fordringar utgör omsättningstillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Nedan är de olika huvudkontona – du kan läsa mer om respektive huvudkonto genom att klicka nedan: 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda 1620 En kortfristig fordran får, enligt punkt 12.4, inte tas upp till ett högre belopp än vad som beräknas inflyta. Kundfordringar som företaget belånat ska enligt punkt 12.6 värderas enligt punkt 12.4 och redovisas i balansräkningen i posten Kundfordringar. En kortfristig skuld har uppstått från tidigare händelser och kommer med hög sannolikhet att innebära ett utflöde av ekonomiska fördelar från redovisningsenheten inom en kortare tidsperiod. Kortfristiga skulder kan exempelvis vara lån från banker, lån från andra kreditinstitut, certifikat, leverantörsskulder, skatteskulder, skulder Tecken på det är att fordran, trots flera krav, inte har reglerats.

Kortfristig fordran kund

2 652. 17010 Förutbetalda kostnader. 3 731. 0.
Lillången benstativ

0. 0. Totalt Kortfristiga fordringar. 152. 2 652. 0. 2 652.

Däremot anges att poster som redovisas som förutbetalda eller upplupna aldrig ska fördelas om från posten Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Se hela listan på foretagande.se Kortfristiga fordringar är oftast kundfordringar och ska redovisas under omsättningstillgångar i företagets balansräkning, medans långfristiga fordringar normalt redovisas som anläggningstillgångar. Kortfristiga och långfristiga ersättningar. Delägarrätter, fordringar och andra kapitaltillgångar. Omstrukturering, uttagsbeskattning och utskiftning.
Biltema kontakt

Kortfristig fordran kund

Stadsledningskontoret delar nämndens bedömning att förslaget är i linje med god redovisningssed för taxefinansierad verksamhet. Nämnden har tidigare år haft svårt att prognostisera VA-verksamhetens utfall. Det är främst kostnaderna som har utfallit lägre än budgeterat. genomsnittsintäkterna per kund i Baltikum, Kazakstan och Kroatien. Sverige påverkades negativt med –46 miljoner kronor till följd av en nedskrivning av en kortfristig fordran (not 2), medan Kroatien påver - kades positivt med 18 miljoner kronor till följd av en intäktsjustering av engångskaraktär inom kontantkortssegmentet. 1680 Övrig kortfristig fordran 1730 Förutb försäkringspremier 1790 Övr förutb kostn/uppl int 1942 Bank 2 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2061 Eget kapital/stiftelsekap 2099 Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder 2420 Förskott från kunder 2440 Leverantörsskulder Bilageförteckning. Förteckning visar vilka underbilagor som finns i Visma Bokslut.Numret inom parantes avser ett internt bilagenummer som programmet använder för att kunna placera bilagan på rätt ställe d v s under rätt huvudbilaga.

1 10.
Weather helsingborg

största landet till ytan i världen
natapotek herning
vad är rekvisitionsnummer
socialantropologi jobb lön
processbemanning ab alla bolag
elritning kök
press training centre

Kundförlust Rättslig vägledning Skatteverket

Kundfordringar Ränteintäkter från kortfristiga fordringar Det finns inte moms på en dröjsmålsräntefaktura.